اولین دوره ی مسابقه ی استانی شاهنامه خوانی بزرگداشت فردوسی